مديريت فناوري اطلاعات دانشگاه سمنان
Internet.semnan.ac.ir 
 مشاهده اعتبار ، تغيير رمز ، انتقال اعتبار
 

توضيحات در مورد سهميه اينترنت دانشجويان

 دسترسي به بانك مقالات علمي از خارج دانشگاه(قابل توجه اعضا محترم هيات علمي و دانشجويان تحصيلات تکميلي )

راهنماي اتصال با گوشي موبايل ؛ تبلت به شبکه اينترنت دانشگاه

 اپل (Apple)             اندروید(Android)

(XP and Vista)VPN دانلود کانکشن براي نصب و تنظيم اتوماتيک  

(Windows 7-windows 8.1-windows 10  (32bit)) VPN  دانلود کانکشن براي نصب و تنظيم اتوماتيک  

(Windows 7-windows 8.1-windows 10(64bit))VPN دانلود کانکشن براي نصب و تنظيم اتوماتيک

دانلود کانکشن اجرايي  VPN

دانلود کانکشن اجرايي  (VPN) با ترافيك متر

دانشجويان

Username:شماره دانشجويي

Password:شماره شناسنامه

كارمندان و اساتيد

 Username :         كد ملي ‏

                    Password:  شماره شناسنامه              

در صورت login  نشدن براي تغيير پسورد به مسئولين سايت هاي دانشكده خود يا به ساختمان ستاد مركزي دانشگاه طبقه دوم واحد شبكه مراجه نماييد.

  لازم به ذکر است ازاين طريق تمام دانشجويان دانشگاه سمنان مي توانند به شبکه Wireless , LAN  در هر مقطع تحصيلي و هر دانشکده و خوابگاه تحت پوشش دانشگاه با username  خود متصل گردند.

توجه : با توجه به اين که تمامي مراحل اتصال شما به شبکه ثبت مي گردد و هر دانشجو در مورد username خود مسئول مي باشد و لذا اگر از اين شبکه بري انجام عمليات خرابکاري رايانه ي (هك) استفاده گردد . فرد مورد نظر بايد پاسخ گو باشد .

نكات امنيتي در شبكه

پشتيباني (محمدنژاد) : net@semnan.ac.ir
تلفن: 02333383861